Bất lực nhìn xế hộp cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh