Bắt được trăn khổng lồ, phát hiện thứ kinh hoàng bên trong