Bắt cơ sở tái chế nhớt thải trái phép, xả thải chất nguy hại ra môi trường