Bão to lộ người đẹp vô cảm, lũ ngớt lòi mặt đường thi công gian dối