Báo tin giả mất trộm 10 tỷ để 'chứng minh' mình giàu