Bảo Thy: 'Tôi từng bị dọa đánh nếu không chịu uống rượu khi đi diễn'