Bão số 13 suy yếu, miền Bắc sắp đón không khí lạnh