Bão số 13 chuyển hướng Tây Tây Nam, vào miền Trung