Bão số 12 tiếp tục mạnh lên, mưa lớn từ Quảng Trị đến Bình Thuận