Bão số 12 tại Lâm Đồng: Đã có 2 người chết, hơn 10 nhà sập và tốc mái

17/1,246