Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ