Bão số 12 sức gió trên 100 km/h tàn phá Khánh Hòa, Phú Yên