Bão số 12 'leo tuốt' lên Tây Nguyên: Rớt nước mắt 'bứng' sạch hàng ngàn trụ tiêu