Bão số 12 chính thức vào Biển Đông, hướng thẳng Bình Định-Ninh Thuận