Bảo kê của thế lực ngầm làm xói mòn niềm tin của dân