Bão Haikui diễn biến phức tạp, có thể đổi hướng vào miền Trung