Bão đổ bộ lên Đà Lạt, thủy điện xả lũ, học sinh nghỉ học