Ban Quản lý dự án Đường sắt nói về thẻ lên tàu song ngữ Việt -Trung