Bạn có thể xác định con vật qua dấu chân?

12/0,511