Bản án của tử tù Đặng Văn Hiến: "Nếu thấy oan sai, Hiến có quyền kháng nghị giám đốc thẩm"

15/0,938