Bác sỹ Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, điều chuyển việc làm