Bác sĩ sốc khi lấy ra gần 3.000 viên sỏi trong thận bệnh nhân

131/0,387