Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và áp lực "con ông này, cháu ông nọ"