Ba tháng sau khi mất con, cô gái hiến gần 120 lít sữa mẹ