Ảnh hưởng bão số 12: Nhiều cây cối ngã rạp tại Gia Lai