Án mạng vì con giun, 14 năm tù, bồi thường 138 triệu đồng