Ẩn họa khôn lường từ các hồ chứa khi miền Bắc lại mưa lớn kéo dài