Bắt Trưởng đại diện báo Kinh doanh & Pháp luật tại Hải Phòng