86 trường đại học phía Nam sẽ công bố điểm chuẩn từ ngày 5/8