8 lần nôn ra cả chậu máu, hôn mê chờ ngày chết: Vì rượu!

13/1,326