71 nghệ nhân tham gia Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên năm 2017