700 tấn 'vàng trắng' thu 9 tỷ đồng: Đêm cuối tháng đếm tiền mỏi tay