7 loại ma túy trên chiếc xe nghi vấn trước nhà nghỉ