61 tấn đạn trong kho Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 khi phát nổ