6 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hầu tòa