41 ứng viên GS, PGS bị loại đã "lọt" cửa hội đồng ra sao?