300 triệu đồng/m2: Dân buôn đứng hình, bỏ chạy khỏi Đà Nẵng