3 tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, sơ tán dân tránh bão số 14