3 đối tượng được miễn học Giáo dục quốc phòng và an ninh