25.000 công an chính quy được luân chuyển về các xã, thị trấn