245 phòng học không sử dụng ở Gia Lai: Có nguyên nhân khảo sát không chính xác