2.000 người tham gia tham gia Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018