2 phụ nữ tham gia nhóm lừa bịp tài xế bằng thuốc hướng thần