1.500 học sinh tham gia Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Đắk Lắk