14 sản phẩm 'sai một li đi một dặm' mà các công ty nổi tiếng thế giới rất hối hận khi tạo ra chúng