12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ: Chỉ để làm thương hiệu...