12 lần hiện thực còn ngoạn mục hơn cả Photoshop, số 2 như được 'copy - paste'