11 người làm chung công ty cùng trúng số 543 triệu USD