1.000 tấn mía có nguy cơ thành củi vì sự cố nhà máy đường

15/1,008