10 tội có mức phạt là nộp tiền, áp dụng từ 1/1/2018